روزنامه کثیر الانتشار چیست؟

«روزنامه کثیرالانتشار ... شامل تمام نشریات چاپی می‌شود که به صورت روزنامه‌ای (غیر صحافی شده) با ترتیب انتشار روزانه یا غیر آن، در گستره توزیع سراسری، منطقه‌ای، استانی یا محلی و با هر شمارگانی چاپ می‌شوند. بدیهی است شمارگان و گستره توزیع و کیفیت در رتبه‌بندی آن‌ها تأثیر دارد امّا ملاک اصلی برای تعریف روزنامه‌های کثیرالانتشار، فقط قطع روزنامه‌ای است.»

موادی از مقررات که به روزنامه کثیرالانتشار اشاره شده است:

قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳

۱- جزء ۱ بند ج ماده ۱۱ «برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.»

۲- بند ب ماده ۱۳ «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص  مناقصه‌گزار از دو تا سه  نوبت حداقل در یکی  از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط  منتشر گردد.»

۳- بند د ماده ۱۳ «در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی  باشد، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی  مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط  و با رعایت موازین قانون حداکثر ….آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان  داخلی و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشر شود.»

آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹

۴- ماده ۶ «آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به تشخیص دستگاه مناقصه‌گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت ‌معامله در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محل منتشر می‌گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا‌ تهران منتشر خواهد شد.»

۵- ماده ۱۳ «تشخیص صلاحیت بر اساس میزان سرمایه- ماشین‌آلات و لوازم کار- کادر فنی متخصص- سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد ‌آمد که به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی تعیین می‌شود ضوابط مذکور در آگهی که به این منظور حداقل یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی و یک روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود اعلام خواهد شد که داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطلاعات و مدارک لازم را ‌ارسال دارند.»

قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

۶- ماده ۶۴ «تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش از ده میلیون (‌۰۰۰/۰۰۰/۱۰) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر …» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود.».

آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه‌گران  مصوب ۱۳۸۵

۷-بند ۵ ماده ۲ «آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران (موضوع ماده «۷» این آیین‌نامه) که در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»

آیین‌نامه مستندسازی مصوب ۱۳۸۵

۸- بند۱۳ ماده ۲ «آگهی ارزیابی: فراخوانی برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»

۹- بند ث ماده ۷ «انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات، مانع از استفاده از روش‌های دیگر اطلاع‌رسانی نیست.»

۱۰- بند الف ماده ۲۰ «آگهی‌ها (دعوت به مناقصات عمومی یا فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه‌گران)، همزمان با انتشار در روزنامه کثیرالانتشار، باید از طریق پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به اطلاع عموم برسد.»

۱۱- بند ژ ماده ۲۱ «آگهی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه‌گران، همزمان با انتشار در روزنامه کثیرالانتشار، باید در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات جریان یابد.»

آیین‌نامه مناقصات محدود مصوب ۱۳۸۵

۱۲- بند ۴ ماده ۲ «آگهی ارزیابی: فراخوان برای ارزیابی صلاحیت متقاضیان، موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.»

۱۳- بند الف ماده ۵ «دستگاه مرکزی برای تهیه فهرست بلند، باید آگهی ارزیابی صلاحیت را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی و دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری منتشر کند.»

آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مصوب ۱۳۸۸

۱۴-جزء ۱ بند الف ماده ۷ «فراخوان مشاوران دارای صلاحیت طبق ماده (۹) از طریق انتشار آگهی در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و درج آن در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات؛»

آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴

۱۵- پاراگراف آخر فرم تضمین فرایند ارجاع کار «در صورتیکه مدت ضمانت‌نامه بیش از سه ماه مد نظر کارفرما باشد با اعلام در اسناد فرایند ارجاع کار و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار میسر خواهد بود.»

دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک مصوب ۱۳۸۸

۱۶- بند ۱ «حداقل ۲ تا ۳ نوبت آگهی ارزیابی کیفی در یک روزنامه کثیرالانتشار کشور و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات»

آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲

۱۷- ماده ۷۲ «فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده‌گزار حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطلاعات مربوط باید به‌طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده‌گزار اطلاع‌رسانی و تا پایان مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطلاع عموم حفظ شود.»

۱۸- تبصره ۱ ماده ۷۲ «هزینه انتشار آگهی‌های مزایده در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی از برنده‌های مزایده دریافت می‌شود.»

آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷

۱۹- ماده ۱۲۲ «آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملک، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می‌شود.»

آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۸

۲۰- تبصره ماده ۴ «اگر ارزش کارشناسی مال از سی میلیون ریال بیشتر باشد آگهی مزایده یک نوبت در روزنامه محلی و در صورت نبودن آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود.»

دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۵

۲۱- تبصره ۱۰ ماده ۲ «برای طرح و پروژه‌های جدیدی که مقرر است از محل بودجه عمومی تأمین اعتبار شوند، دستگاه اجرایی به منظور واگذاری کامل طرح یا پروژه دو نوبت آگهی عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار با فاصله حداقل ۱۵ روز برای متقاضیان بخش خصوصی انجام می‌دهد. در صورت عدم وجود متقاضی، دستگاه اجرایی نسبت به انجام دو نوبت آگهی عمومی دیگر به منظور مشارکت با بخش خصوصی اقدام می‌نماید. در صورتی که هیچ متقاضی سرمایه‌گذاری در چهار نوبت آگهی مذکور اعلام آمادگی ننماید، دستگاه اجرایی پیشنهاد پروژه جدید را به همراه مطالعات توجیهی برای اخذ مجوز و تأمین اعتبار به سازمان ارسال می‌نماید.»

۲۲- ماده ۴ «انتخاب سرمایه‌گذار باید در یک فرایند رقابتی و از طریق انتشار حداقل دو نوبت آگهی شناسایی سرمایه‌گذار، در روزنامه‌های کثیرالانتشار و وبسایت‌های مرتبط مشترکاً یا منفرداً انجام شود و در دو مرحله الف) ارزیابی صلاحیت سرمایه‌گذار ب) ارزیابی طرح تجاری پروژه (هر مرحله حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری) و به ترتیب زیر صورت پذیرد:…»

آخرین گام از مراحل ثبت شرکت، آگهی شدن ثبت شرکت شما در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار می باشد . به دستور ماده ۶ نظام نامه راجع به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ، در ظرف ماه اول ثبت هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن باید توسط اداره ثبت محل در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت با هزینه خود شرکت منتشر شود.
ضمانت اجرای تخلف از ثبت اصل شرکت و تخلف از آگهی کردن خلاصه شرکت نامه به شرح ذیل است :

۱- دادستان می تواند تقاضای انحلال چنین شرکتی را از دادگاه به عمل آورد. ( ماده ۲ قانون راجع به ثبت شرکت ها )
۲- ضمانت اجرای این تخلف، بطلان شرکت است ؛ اما این بطلان در مقابل اشخاص ثالث و به ضرر اشخاص خارج از شرکت، قابلیت استناد ندارد ؛ یعنی شرکت و شرکای داخل شرکت نمی توانند در برابر سایرین به این بطلان استناد کنند، گرچه اشخاص خارج از شرکت می توانند در برابر شرکت و شرکای داخل شرکت، به این بطلان استناد کنند. ( م ۱۹۸ ق. ت )
بنابراین، ثبت شرکت به عنوان اقدام نهایی تاسیس شرکت زمانی صورت می گیرد که در روزنامه رسمی دادگستری و روزنامه کثیرالانتشاری که خودتان تعیین می کنید، چاپ شود تا شرکت به رسمیت شناخته شود.
با توجه به ایجاد زیرساخت ها و ارتباط سیستمی با روزنامه رسمی در تمام موارد، متقاضی مکلف است جهت پیگیری مراحل انتشار آگهی و پرداخت هزینه های مربوط از طریق درگاه اختصاصی شرکت روزنامه رسمی به نشانی http://rrk.ir  اقدام نماید. در ذیل ، به چگونگی محاسبه هزینه آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی می پردازیم.

 

[ یاور ایرانمهر ]

لطفا متن درباره نویسنده را در وردپرس ، بخش شناسنامه کاربری تکمیل نمایید .

مطالب مرتبط

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *